Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Правила прийому

                                                                      

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості»

__________________ О.А. Савлук

___._____________ 2019 р.

 

Правила прийому

до Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»

на 2020 рік

 

 1. Загальна частина

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» (зі змінами).

1.2. Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» (далі - Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Центр функціонує на основі Статуту, затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки  України від 31.05.2018 р. № 544. Освітні послуги надаються згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015р. АЕ №527931 та Департаментом освіти І науки Вінницької обласної державної  адміністрації від 22.10.2014р.  АЕ №271343.

1.3. До Центру на навчання приймаються громадяни України, які мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними показниками (форма № 086-0), а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Регіональне замовлення на 2020 р. має таку структуру:

з/п

Код

професії

Назва професії

Ліцензійний

обсяг

План

регіонального замовлення

Освіта

до вступу

Термін

навчання

1

5122

7412

7412

Кухар;

пекар;

кондитер

30

25

9 класів

3 роки

2

5122

5123

5123

Кухар;

офіціант;

бармен

30

25

9 класів

3 роки

3

5122

7411

 

7412

Кухар;

виробник м’ясних

напівфабрикатів;

кондитер

60

25

9 класів

3 роки

4

5122

5123

5123

Кухар;

офіціант;

бармен

30

25

11 класів

1,5 роки

5

5122

7412

7412

Кухар;

пекар;

кондитер

30

25

11 класів

2 роки

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 1. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання здійснює приймальна комісія, яку очолює директор Центру.

2.2. Персональний склад комісії і порядок її роботи затверджено наказом директора Центру від  29.11.2019 № 373-од.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих для зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та через інформаційний стенд.

2.5. Строки  проведення прийому на навчання - з 18.05.2020р. по 31.08.2020р.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок - п’ятниця: 09:00 - 17:00;

субота 09:00-13:00;

неділя – вихідний день.

 1. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання. До заяви додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у Центрі як навчальному закладі третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
 • медичні довідки за формами № 086-о та 086-1/о;
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 1. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів: 31.07.2020, 31.08. 2020.

 1. Зарахування.

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до третьої категорії;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення операції об’єднаних сил, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з предметів за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені предмети є профільними;
 • особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Центру на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

  

Відповідальний секретар                                   О.В. Чорнобай

  

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні педагогічної ради Центру

Протокол № 7 від  28.11.2019р.

 

Наші контакти

вул. Ватутіна, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-38-17
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net