Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Правила прийому

                                                   

 

  ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

Департаменту гуманітарної політики – начальник управління освіти і науки

Вінницької облдержадміністрації

_______________Володимир БУНЯК

«_____» ___________2022 р.

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Вінницький ЦПТО

переробної промисловості»

________________ Олег САВЛУК

___._____________2022 р.

                  

Правила прийому
до Державного навчального закладу

«Вінницький центр професійно-технічної освіти

переробної промисловості»

на 2023 рік

 

  1. Загальна частина

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти» та змін, внесених наказами Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1550 і від 10.06.2022 № 541.

1.2. Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» (далі – Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників навчальних закладів, проводить професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Центр функціонує на основі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки України від 31.05.2018 р. № 544. Освітні послуги надаються згідно ліцензій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України № 3090-л від 05.12.2014 р.,  № 81-л від 01.07.2021 р. та розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 27.07.2020 р. № 478.

1.3. До Центру на навчання приймаються громадяни України, кожен з яких має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Обмеження допускаються за медичними показаннями відповідно до законодавства (форма № 086-0), а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Регіональне замовлення на 2023 р. має таку структуру: 

з/п

Код професії

Назва професії

Ліцензійний

обсяг

План

регіонального

замовлення

Освіта до вступу

Термін навчання

1.

5122

7412

7412

Кухар;

пекар;

кондитер

60

25

9 класів

3 роки

2.

5122

5129

Кухар;

майстер ресторанного обслуговування

30

25

9 класів

3 роки

3.

7412

7412

Тістороб;

кулінар борошняних виробів

30

25

11 класів

1 рік

4.

5122

5129

Кухар;

майстер готельного обслуговування

30

25

11 класів

2 роки

5.

5122

5123

 

Кухар;

бармен

 

60

25

11 класів

1,5 роки

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.7. Здобувачі освіти Центру забезпечуються безкоштовним гуртожитком.

1.8. Професійно-технічне навчання проводиться за професіями: 5122 «Кухар», 7411 «Обвалювальник м’яса», 7412 «Пекар», 7412 «Кондитер» за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання здійснює приймальна комісія, яку очолює директор.

2.2. Персональний склад комісії і порядок її роботи у 2023 році затверджується наказом директора.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

- визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих для зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через офіційний сайт закладу, засоби масової інформації та через інформаційний стенд.

2.5. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією:

з/п

Код і назва професії

Вимоги щодо освітнього рівня вступників

1.

5122 Кухар

Повна або базова загальна середня освіта

2.

7412 Пекар

Повна або базова загальна середня освіта

3.

7412 Кондитер

Повна або базова загальна середня освіта

4.

5123 Бармен

Повна або базова загальна середня освіта

5.

5220 Продавець продовольчих товарів

Повна або базова загальна середня освіта

6.

5129 Майстер ресторанного обслуговування 4-го розряду

Повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» 3-го розряду за технологічно-суміжною професією

7.

5129 Майстер готельного обслуговування

Базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта.

Без вимог до стажу роботи

 

2.5. Строки  проведення прийому на навчання - з 16.05.2023 р. по 31.08.2023 р.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок - п’ятниця: 09:00 - 17:00;

субота 09:00-13:00;

неділя – вихідний день.

Прийом на професійно-технічне навчання здійснюється протягом року.

 

  1. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання. До заяви додають:

- документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на 3-му ступені професійної (професійно-технічної) освіти);

- медичні довідки за формами № 086-о та 086-1/о;

- шість кольорових  фотокарток розміром 3x4 см;

- копії документів, що дають право на пільги для вступу в навчальний заклад (за наявності);

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус»;

- письмову згоду на обробку персональних даних.

3.2. Приймальна комісія здійснює прийом документів у такий спосіб:

- безпосередньо від вступника (батьків та/або законних представників);

- поштовим зв’язком;

- в електронній формі (подається виключно заява на вступ). Заява в електронній формі подається  вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти;

- вступнику видається розписка встановленої форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.3. Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство України та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Центру.

3.5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала відповідного документа  про базову середню або  про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів: 28.07.2023; 31.08.2023.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

- вступники мають право подати заяву на вступ до Центру незалежно від місця проживання;

- Центр не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

 

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до третьої категорії;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення операції об’єднаних сил, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з предметів за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені предмети є профільними;

- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Центру на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами  з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до Центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до Центру на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету України, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 

Відповідальний секретар                            Ярослава СТАНІСЛАВОВА

 

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net